tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

tough luck đến Touple