tìm từ bất kỳ, như là bae:

triple double-u đến Triple Pointer