tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

turnip king đến turn yo face around