tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

turnkey solution đến turped-up