tìm từ bất kỳ, như là half chub:

turnkey solution đến turped-up