tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

turn water into brine đến turtlastic squares