tìm từ bất kỳ, như là smh:

turn water into brine đến turtlastic squares