tìm từ bất kỳ, như là yeet:

Two midgets and my grandma đến two party political system