tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

unripe or spoiled đến un-shitty