tìm từ bất kỳ, như là spook:

whipped a bitch đến Whip-shaped-carrot