tìm từ bất kỳ, như là ethered:

Wonjuba đến Won the battle, lost the war