tìm từ bất kỳ, như là cunt:

wore his/her mustache đến workee