tìm từ bất kỳ, như là yeet:

Work hard, play hard đến Work it Out