tìm từ bất kỳ, như là thot:

yossarian đến You and the captain, make it happen