tìm từ bất kỳ, như là plopping:

yossarian đến You and the captain, make it happen