tìm từ bất kỳ, như là turnt:

You ain't got no lowfat syrup! đến you been cut