tìm từ bất kỳ, như là hipster:

you gots shots đến You just pulled a Jay Leno