tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

You flawed đến you got served