tìm từ bất kỳ, như là bae:

you dropped your dime đến yougoodchoo