tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

"God damn... These guys and girls are just their practicing straight faces" chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?