tìm từ bất kỳ, như là smh:

"I have to read like a ba gillion pages!!" chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?