tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

"Man, turn down already and stfu" chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?