tìm từ bất kỳ, như là bae:

"The Frozen Chosen" chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?