tìm từ bất kỳ, như là thot:

"Turn up, turn up, turn up!" chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?