tìm từ bất kỳ, như là potate:

"biddy"-magnet chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?