tìm từ bất kỳ, như là smh:

"mr. slave from south park" chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?