tìm từ bất kỳ, như là doxx:

"out-of-words" word chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?