tìm từ bất kỳ, như là wyd:

"supporting the troops" chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?