tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

"t-pain" (testicle pain) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?