tìm từ bất kỳ, như là sex:

"turkey faced sandwich" chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?