tìm từ bất kỳ, như là hipster:

#1 overall draft picks chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?