tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
$25 worth of any psychedelic drug
Person 1:Hey man I'd love a $25 vacation this weekend!
Person 2: My friend sells shrooms he can hook you up bro
viết bởi Psilocybinator 22 Tháng mười, 2013