tìm từ bất kỳ, như là thot:

$5.0 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?