tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To agree with something a person types.

Used as if it were a chat command.
Person A: This sucks!

Person B: /agree
viết bởi T3hFurious1 09 Tháng chín, 2008