tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
:_D
sarcastic omg
you: I had to write an essay with like 50-words :OO it's soo hard :(
me: :_D
viết bởi theyouknow-who? 30 Tháng năm, 2011