tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Not like 'White God,' he good and big but he don't give a fuck about shit.
Black God, he do all the same shit White God does, 'cept he don't give a shit.
viết bởi Donkey Hodey 12 Tháng mười, 2008