tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
someone is half Filipino and half white
hey philip your mother is white and father is filipino,that makes you phite.or your mother filipino and father is white,that makes you a phite.or mistizo


viết bởi Randall.Tolentino 27 Tháng tám, 2008