tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

[ikr] i know right chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?