tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

[tony's mouth chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?