tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Yahoo's Dancing Smiley.. always good when music is being played
"\:D/ this is a good song"
viết bởi Cycotic 19 Tháng tư, 2005