Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sex:

{cute} chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?