tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

“Mammon” chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?