tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

'LOVE' Ebonics chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?