tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

'LOVE' Ebonics chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?