tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Quite simply, a shortened word for procrastinating.
Person 1: Have you done your homework?
Person 2: Nah man I've been 'crastin.
viết bởi Longshanks McCreary 24 Tháng một, 2011