tìm từ bất kỳ, như là ethered:

'different strokes different folks' chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?