tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
The code of a professional Assassin.
Mathilda - 'Do You Clean Anyone?'

Leon - 'No Women, No Kids' 'That's the rules.'
viết bởi PatSouth 07 Tháng một, 2014