tìm từ bất kỳ, như là bae:

'wake up sms' chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?