tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

(ant.) thrilled chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?