tìm từ bất kỳ, như là bae:

(not-kissing) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?